Theo kết quả hoạt động tháng hai 2009 tổng thu nhập của các ngân hàng đạt 13,5 tỷ grivna, tổng chi phí – 14 tỷ grivna. Như vậy các ngân hàng đã chịu lỗ 500 triệu, còn lợi nhuận của hai tháng (giêng và hai/2009) giảm 2 tỷ grivna. NBU công bố.

Theo thông tin từ NBU, doanh thu của các ngân hàng trong tháng giêng 2009 đạt 26,0 tỷ grivna, doanh thu từ lãi suất đạt 21,6 tỷ grivna (83,2% tổng doanh số), doanh thu từ phí đạt 2,4 tỷ grivna (9,4%).

Chi phí của ngân hàng trong hai tháng 1 và 2/2009 là 24,0 tỷ grivna, trong đó chi phí cho lãi suất – 11,7 tỷ grivna (48,8% tổng chi phí), chi phí cho khu vực phí 0,3 tỷ grivna (1,4%).

Theo số liệu của NBU lãi của ngân hàng trong tháng 1-2009 đạt 2,5 tỷ grivna: trong đó doanh thu đạt 12,5 tỷ grivna, chi phí – 10,0 tỷ grivna

Phương Anh
theo Finance