Tổng thống đầu tiên của Ukraine Leonid Kravchuk cho sự tham gia tranh cử của tổng thống Vichtor Yuschenko năm 2010 là không hợp lý. Ông đã nói như vậy với tờ báo “Informator (Lvov)”. Báo “Tin tức Ukraine” đã đưa như vậy.

Ông nói: “Nếu tổng thống đương nhiệm can đảm tham gia tranh cử và nhận được 6,5& phiếu bầu thì sau đó ông ta sẽ phải trốn đi đâu đó và nhắm mắt lại để khỏi xấu hổ”. Đồng thời Kravchuk giải thích rằng, bản thân cá nhân thì không có gì chống Yuschenko cả, tuy nhiên ông không muốn để người ta làm nhục định chế tổng thống. Kravchuk lưu ý rằng, hồi ông tham gia tranh cử tổng thống trước thời hạn năm 1994 ông đã biết là có thể thua, nhưng ông cũng có được 46% phiếu bầu.
Ông tuyên bố, “đó là trong khi những ứng viên khác đã thu được có 1,5%, còn tổng thống đương nhiệm hiện nay không nên tham gia tranh cử”. Ông nói thêm rằng, ông không hiểu chiến lược của Yuschenko trong vấn đề này.
Như mọi người đều biết, Yuschenko đã có kế hoạch tham gia tranh cử vào tháng 1 năm 2010.

Hoàng Xuân Kiểm
theo (theo tin tức Ukraine)

»Cùng chủ đề