Ngày hôm qua tại cuộc đàm thoại truyền hình “Shuster live” Tổng thống đầu tiên của Ucraina độc lập, ông Leonid Kravchuk đã kêu gọi Tổng thống Ucraina Vichtor Yushenko tự nguyện thoái vị và tuyên bố Bầu cử Tổng thống trước thời hạn

Lời kêu gọi của Tổng thống L.Kravchuk đã chuẩn bị sẵn trên băng video và chuyển đến nhiều kênh truyền hình của Ucraina. (L.Kravchuk là Tổng thống đầu tiên của Ucraina độc lập (1991-1994) và đã tự nguyện thoái vị trước thời hạn năm 1994 khi tình hình đất nước rối ren). Ông L.Kravchuk đã buộc tội Tổng thống V.Yushenko cố bám giữ quyền lực bằng bất cứ giá nào.

Ông nói: Tôi thấy rất rõ rằng, bây giờ cái quan tâm chính của Ông không phải vào những vấn đề của Ucraina mà là làm thế nào để giữ quyền lực. Sẵn sàng vì giữ quyền lực của mình mà sử dụng cả tình trạng khủng hoảng tài chính thế giới”. Ông nói tiếp: “Ông Vichtor Andrreyevich, về thực chất để giữ quyền lực thì Ông đã làm cho tình hình căng thẳng đến tột bậc. Nhưng Ông công khai tránh xa chính phủ, tránh xa trách nhiệm về tình hình ở Ucraina thì Ông đã từ chối thực thi nghĩa vụ pháp hiến của mình”.

Tổng thống Kravchuk tuyên bố, theo ý kiến của ông thì chỉ có một lối thoát khỏi tình hình hiện nay của đất nước là  bầu cử Tổng thống trước thời hạn. Ông nói: “Thưa Ông Vichtor Andreyevich đáng kinh, lòng yêu nước chân chính của Tổng thống là ở chỗ phân tích sâu sắc tình hình, quan điểm của cá nhân minh và ra quyết định trách nhiệm – tuyên bố thoái vị”.

Hoàng xuân Kiểm