Theo hiến định phái đa số ở quốc hội sẽ lập nên chính phủ Ukraina. Thông thường một phái không chiếm được 226 phiếu để trở thành phái đa số thì các phái có thể thương lượng để liệp hiệp với nhau lập nên Liên minh đa số và trên cơ sở đó lập nên chính phủ hành pháp của mình.

Theo tính toán ban đầu theo danh sách đảng thì đảng Phụng sự nhân dân của tổng thống Zelenskiy đã có tới 121 đại biểu, nếu bầu đại biểu theo khu vực một đại biểu cho kết quả khả quan, nghĩa là cỡ 105 đại biểu thì ở quốc hội Ukraina sẽ hình thành nên phái đa số gồm một đảng duy nhất.

Giả sử kể cả đảng Phụng sự nhân dân bao gồm các ĐB được bầu theo Danh sách đảng và các ĐB được bầu theo khu vực một đại biểu mà vẫn chưa đạt 226 phiếu thì đảng này có thể mời thêm các cá nhân đại biểu riêng biệt được bầu theo khu vực một đại biểu tham gia phái đa số để đủ 226 đại biểu của phái đa số theo Hiến định mà không cần liên kết với phái đảng bất kỳ nào.

Thực tế hiện tại đảng Phụng sự nhân dân đang có dấu hiệu tích cực về sự thắng thế tại các khu vực bầu cử một đại biểu. Chỉ riêng ở Kyiv, Dnipro và Zaporizhzhya đảng này đã thắng ở hầu hết các khu vực bầu một đại biểu. Theo thông tin mới nhất, các đại diện của Phụng sự nhân dân thắng tại tất cả các khu vực ở Kyiv, đa phần ở tỉnh Dnipro, tỉnh Mykolayev, tỉnh Odesa, tỉnh Kropivnhitska, tỉnh Zaporizhzhya.

Vì lý do này, đảng Phụng sự nhân dân hòan toàn có thể tự mình lập phái đa số ở quốc hội và tự mình ình lập chính phủ hành pháp.

Tình hình tới 9g00 ngày thứ 2 đại diện đảng Phụng sự nhân dân có thể có thêm 115-120 đại biểu thắng cử tại các khu vực bầu một đại biểu. Điều này nếu tính cả theo danh sách (121 ĐB) thì con số đại biểu của đảng này sẽ quá 226 đại biểu và cho phép đảng Phụng
sự nhân dân
tự mình lập phái đa số và chính phủ hành pháp.

Đại diện của Phụng sự nhân dân chiến thắng tại hầu hết các khu vực, ngoại trừ tỉnh Donetsk và Lugansk, nơi mà các đại diện hai đảng đối lập “Cương lĩnh đối lập vì đời sống” và “Oppoblock” tranh giành nhau ghế quốc hội rất khốc liệt.

Theo kết quả kiểm 42,31% số phiếu bầu đảng “Cương lĩnh đối lập vì đời sống” (12,9%),
Batkivschina (8,08%), đảng “Đoàn kết Châu Âu” (8,7%), đảng Holos (6,39%) vượt
ngưỡng và có khả năng lớn có đại diện trong quốc hội Ukraina khóa 9. UBBC vẫn còn
tiếp tục xử lý phiếu bầu và chưa có kết quả chính thức.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề