Không văcxin cũng không sao? bởi Nguyễn Quang

Cháu 21 tuổi. Má cháu quan niệm: thuốc là không tốt, văcxin chỉ tốn tiền. Ngày xưa không thuốc thang, không văcxin vẫn không bệnh tật gì, sống khỏe đấy thôi…