Để chuẩn bị cho phiên họp thứ hai mươi tám của Hội đồng khu vực lần thứ bảy, Ngày 18-10-2019, một cuộc họp của Ủy ban thường trực Hội đồng chính sách pháp luật, và trật tự khu vực, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và tham nhũng do chủ tịch ủy ban ông, ông Ruslan Tabunshchyk chủ trì. Theo chương trình nghị sự, các đại biểu đã xem xét một số quyết định dự thảo của Hội đồng khu vực Odessa. Các dự thảo quyết định của Hội đồng khu vực đã được xem xét:

Từ về việc xây dựng chiến lược phát triển vùng Odessa trong giai đoạn 2021-2027 và Kế hoạch các biện pháp cho các năm 2021-2023 để thực hiện chiến lược phát triển vùng Odessa trong giai đoạn 2021-2027; «Về việc sửa đổi quyết định của Hội đồng khu vực ngày 14 tháng 3 năm 2018 số 690-VII« Về việc phê duyệt thủ tục cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho các gia đình trong hoàn cảnh sống khó khăn và các bộ phận nghèo tại khu vực Odessa »;

“Về việc sửa đổi Quyết định của Hội đồng khu vực ngày 10 tháng 12 năm 2015 số 18-VII” Về việc phê chuẩn các quy định về ủy ban thường trực của Hội đồng khu vực của khu vực Odessa “và tương tự. Ủy ban cũng đã xem xét một số thư, kháng cáo và các vấn đề hiện tại khác thuộc thẩm quyền của ủy ban thường trực này. Sau khi xem xét các vấn đề trên, các kết luận và khuyến nghị có liên quan đã được ủy ban thông qua.

Tin từ ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

»Cùng chủ đề