Có một CCB viết thư hỏi báo Người Việt Ukraina, nhân ngày 22-12.
Chúng tôi hiên đang sinh sống tại một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, có cộng đồng người Việt Nam sinh sống khoảng 3000 người, trong đó có 800 là cựu chiến binh VN, ở đây chúng tôi có hội cựu chiến binh, hàng năm có khoảng 200 CCB đóng hội phí tham gia hội, năm nay đại hội nhiệm kỳ có 120 người tham gia,
– gồm 10 ông CCB Liên Xô đã từng tham gia chiến đấu ở VN
– 30 người trong đội văn nghệ và hội phụ nữ
– khách mời và cả những người không phải hội cựu chiến
binh đóng tiền tham gia là 30 người?.
Như vậy chỉ có khoảng 50 gọi là CCB tham gia đại hội?
Theo điều lệ của hội CCB Vn thì đại hội của địa phương chúng tôi có gọi là thành công hay không? Vì sao?
Trả lời
Trong một cộng đồng có 800 CCB mà có 200 đóng hội phí tham gia là quá ít. Tuy nhiên khi tiến hành đại hội thì chỉ những người tự nguyện đóng hội phí thì mới được tham gia bỏ phiếu. Nếu tình hình như bạn phản ảnh trên là đúng thì trừ các khách mời, đội văn nghệ nêu trên thì đại hội này chỉ có 50 hội viên tham gia, như vậy không đủ quá bán để tiến hành đại hội.

Một đại hội được công nhận trong trường hợp này phải có ít nhất 101 người tham gia đại hội thì đai hội mới có hiệu lực. Nếu như Hội CCB chỗ bạn sinh hoạt không nằm trong hệ thống của CCB Việt Nam thì là một chuyện, còn nêú tổ chức CCB của bạn nằm trong hệ thống của Hội CCB Việt Nam thì nhất thiết phải theo điều lệ của Hội CCB Việt Nam. Vậy nên đại hội chỗ bạn vừa qua không thể gọi là thành công được.

Ban Biên tập