Dịch bệnh Covid tại Làng Sen đã làm cho cộng đồng người Việt tại đây bị lây nhiễm nặng, trong đó hội viên hội ĐH Vĩnh Phú có 9 người bệnh nhân, Ngoài những người bị dương tính với Covid19, trong đó có cả những người bị viêm phổi và một trường hợp mổ cấp cứu.

Ban chấp hành hội và anh chị em hội đồng hương Vĩnh Phú đã tổ chức quyên góp nhanh lấy kinh phí thăm hỏi và động viên mọi người, trước mắt là chuyển cho mỗi gia đình 50$.

Anh chị em những người bị bệnh rất xúc động, trước sự quan tâm của hội và anh chị em đồng hương quê hương Vĩnh Phú trong lúc ốm đau địch bệnh.

                              Danh sách đã ủng hộ quĩ thăm hỏi bệnh nhân Covid

  Sanh sách ủng hộ đô la

 1. GĐ Trường Huệ 200
 2. GĐ Thanh Tàu 150
 3. GĐ A Văn 100
 4. GĐ C Tươi 100
 5. GĐ A Hùng(Tóc)  50
 6. GĐ C Minh 50
 7. Gđ A Hải Ngọc 50
 8. GĐ A Nghị Thiềm 100
 9. Gđ A Tuấn xù 50
 10. Gđ C Nhung Thôi 50
 11. Gđ A Cường kim 100
 12. Gđ A Tiến Mi 50
 13. Gd A Tiến Huế 50
 14. Gđ A Quyết tuyên 50
 15. Gđ A Sơn Tâm 50
 16. Gđ C Hạnh TT 50
 17. Gđ A Huân Trang 50
 18. Gđ – bà Mận 50

Tổng 1350$

Danh sách gờ ríp

A Huân 1000 gờ

ATuấn Thái 500 gờ

Chị Chung 300 gờ

Gđ Thành Hương 1000 gờ

Gđ Đông Toán 1000 gờ

Gđ Nga Lâm 1000 gờ

Gđ Đô Chúc 500 gờ

Gđ Hoa sơn 500 gờ

Gđ Hoà Tú 1000 gờ

Gđ Hoa ls 1000 gờ

Gđ Liêm chuyên 1000 gờ

Gđ Học Bích 1000 gờ

Gđ Tới Dương 500 gờ

Gđ Oanh 500 gờ

Gđ Phú Oanh 1000 gờ

Gđ Hiếu Ngà 500 gờ

Gđ Hương Minh 1000 gờ

Gđ Tho sự 1000 gờ

Gđ Thành Mỹ 500 gờ

Gđ Hương Chúng 1000 gờ

Gđ Duẩn Huyền 500 gờ

Gđ Đoàn Donhesk 500 gờ

Gđ Hương Thịnh 500 gờ

Danh sách chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật……..

Tổng cộng là 17300 gờ ríp: 28 = 617$

Tông 1350+617=1967$

Bổ xung

Hải Huyền 500 gờ

Tuấn Hương 1000 gờ

Theo tin từ hội ĐH Vĩnh Phú