Phòng Kiểm toán báo cáo, trong giai đoạn 5 tháng đầu năm nay, từ tháng 1 đến tháng 5, Hội đồng Bộ trưởng đã sử dụng Quỹ dự trữ một cách không hiệu quả.

“Tình hình tương tự có thể xảy ra một lần nữa trong năm nay. Thực tế là ngân sách của Quỹ đầu tư đã giảm đi một nửa trong năm nay và còn khoảng 1 tỷ UAH. Trong năm tháng đầu năm, đã có khoảng 470 triệu UAH từ Quỹ này được sử dụng, nhưng theo đánh giá của Phòng Kiểm toán, có đã có những vi phạm trong việc sử dụng số tiền này,” – báo cáo nói.

Phòng Kiểm toán cho biết, đã thiếu sự kiểm soát của Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế và các nhà quản lý chính của quỹ này, dẫn tới sự vi phạm những yêu cầu của pháp luật hiện hành trong cơ chế quản lý Quỹ dự trữ, làm thất thoát tổng cộng khoảng 89 triệu UAH.

Trước đó, Phòng Kiểm toán công bố rằng, trong năm 2008, số tiền mà Hội đồng Bộ trưởng sử dụng sai mục đích ở Quỹ dự trữ vào khoảng 1,662 tỷ UAH.

Phamxuan
theo UK

»Cùng chủ đề