Hội đồng Bộ trưởng vừa ra quyết định số 837 thông qua quyết định về việc nâng cao thu nhập ngân sách trong nửa cuối năm 2009.

Theo quyết định này, Hội đồng Bộ trưởng của vùng tự trị Krưm, chính quyền khu vực Kiev và Sevastopol được ủy nhiệm quyền giám sát việc trả nợ thuế của cá nhân cũng như doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức thuế vụ, kết quả sẽ được hàng tháng thông báo cho Hội đồng Bộ trưởng.

Ngoài ra, Sở thuế nhà nước được yêu cầu trong vòng ba tháng phải giải quyết toàn bộ tiền nợ thuế, đặc biết là đối với các vùng có các doanh nghiệp lớn. Tiến hành kiểm tra việc thu thuế của nhà nước tại các khu vực, thành phố, để bảo đảm cho việc nợ thuế không quá hơn 10% tổng số tiền.

Trong trường hợp không thực hiện đủ các chỉ tiêu đề ra, các nhà quản lý còn hạn đến 1-8-2009 phải tăng cường các hoạt động nhằm bảo đảm thu nhập của ngân sách không bị thiếu hụt. Hàng tháng cần phải báo cáo kết quả làm việc cho Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Tài chính.

Phamxuan
theo Unian

»Cùng chủ đề