Cần hoàn thiện căn cứ pháp lý cho quản lý, điều hành thị trường xăng dầu, cũng như bảo đảm vốn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hoạt động.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nhằm khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng giao.

Từ ngày 16/9/2008, việc kinh doanh dầu diesel bắt được thực hiện theo cơ chế thị trường. Đối với xăng, dầu hỏa, mazut, tiếp tục thực hiện cơ chế thị trường đã được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Theo đó, trước khi ban hành quyết định giá bán xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có trách nhiệm đăng ký mức giá bán với Liên Bộ Tài chính – Công Thương; sau đó tổ chức bán hàng theo giá đã đăng ký, niêm yết giá bán đã đăng ký công khai trong toàn hệ thống, bán hàng đủ khối lượng, đúng chất lượng cho khách hàng và không được bán cao hơn giá niêm yết.

Võ Hiền