Thủ tướng Ukraina đã thông báo trong phiên họp của HĐBT: Tôi thống báo rằn kể từ ngày 1 tháng 11 tất cả học bổng trong nước – kể cả tiền xã gộ và tiền hàn lâm đều được nâng lên. Mức nâng len là 18%”, – ông Groisman thông báo.

Tôi cũng cám ơn bộ phát triển kinh tế vào thương mại, bộ tài chính và bộ giáo dục đã tìm kiếm được sự đồng thuận trong một vấn đề phực tạp thế này.
Lưu ý rằng, bộ tài chính đã đề xuất trong năm 2018 giảm số người nhận học bổng hàn lâm tới 25% – số sinh viên diện ngân sách có điểm thi không có điểm ba, còn vào năm 2020 còn 15%. Ngày hôm nay có 40-50% sinh viên nhận học bổng hàn lâm.
Sáng kiến này đã bị hủy bỏ.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề