Vào tháng 3 năm 2017 ngân sách nhà nước đã nhận được 2,240 tỉ Hrivnia từ thuế quan thu được ở hải quan Odessa và đây là chỉ số kỷ lục. Cơ quan cục ngân khố nhà nước Ukraina thông báo.

“Chỉ số này là kỷ lục. Trong lịch sử hải quan thời kỳ độc lập chưa lần nào con số thu hàng tháng thuế quan đạt ddowwcj 2 tỉ Hrivnia”, – trong thông báo cho biết.

“Con số thu thuế quan bình quân hàng ngày cũng đạt mức kỷ lục, gấp đôi so với con số thu tháng ba năm ngoái và là 102 triệu Hrivnia”, – cơ quan báo chí cục ngân khố cho biết.

Trong suốt quý I năm 2017 hải quan Odessa đã thu trên 4 tỉ 803 triệu Hrivnia, mà một phần con số này được chuyển cho chính quyền địa phương trong chương trình xây dựng và sửa chữa đường giao thông..

Trước đó cơ quan ngân khố nhà nước Ukraina cũng đã thông báo về gia tăng nguồn thu từ thuế và phí các loại.

Nguồn: ePravda

PS: Có chống tham nhũng và có cải cách thì kết quả có khác !!!