Biển chiều sóng quyện với chân mây…

Ngoài khơi gió khuấy lời trong đục

Dưới núi sương giăng khúc cạn đầy.

Ai đã thực lòng nuôi hẹn ước?

GIẤC MƠ VỀ VỚI BIỂN

Bóng nắng trườn ra biết cạn ngày

Biển chiều sóng quyện với chân mây…

Ngoài khơi gió khuấy lời trong đục

Dưới núi sương giăng khúc cạn đầy.

Ai đã thực lòng nuôi hẹn ước?

Ta từng dối trá hứa nay mai.

Đêm về từng khắc- hồi chuông điểm

Một giấc mơ con vỡ…, tiếc hoài!
 

                             Việt Văn, Kiev 2009