Kể từ 15g00 hôm thứ 7 đường giao thông ở tình Kirivogradska bị cấm đi lại đối với tất cả các phương tiện giao thông về cả hai chiều. Tại tỉnh Odessa kể từ thứ 7 việc hạn chế giao thông tiếp tục có hiệu lực, báo “Đường bộ Ukraina thông báo”. >>Автомобильные дороги Украины.

Tại tỉnh Mykolayev từ 12g00 các đoạn ddowwngf M14 Odessa-Melitopol- và M13 Kirovograd-Planovo bị cấm giao thông tại một số ki lô mét giáp giới và trên lãnh thổ tỉnh Odessa.

Tại 5 tỉnh khác cũng từng có hiệu lực hạn chế giao thông do băng giá nhưng nay đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa.