Con số chi phí cho vận động bầu cử của các chính đảng ở Ukraina lên tới trên 500 triệu. Con số được thống kê dựa trên báo cáo tài chính giữa chừng của các đảng phái. >>сайт движения ЧЕСНО.

Các tích cực viên xã hội của phong trào “Chesno” (Nói thật) đánh giá rằng có nhiều trường hợp không đánh giá được chính xác, thậm chí là không thể do các đảng thu thập tiền vào tài khoản đang dùng của đảng, sau đó mới chuyển sang tài khoản vận động bầu cử.

Điều này làm cho khó nhận biết được xuất xứ của tiền tranh cử. Bao giờ có báo cáo tài chính của các đảng cho cơ quan Hãng theo dõi và ngăn ngừa tham nhũng NAPK thì mới có thể biết được gần chính xác con số.

Tình hình tời ngày 10 tháng 7 theo các dữ liệu thu được là: các đangt thu được 568 triệu Hrivnia tiền quyền góp bầu cử, chi hết 506 triệu. Tổng số sẽ còn tăng lên do một số ít đảng còn chưa công bố báo cáo tài chính trung gian.

Tổng thu của các đảng như sau:

Đảng Cấp tiến Liashko – 98,2 triệu;

Đảng Người hầu nhân dân – 97,5 triệu;

Đảng Golos – 78 triệu;

Đảng Chiến lược Ukraina của Groisman – 72,2 triệu;

Đảng Oppoblock – 69 triệu;

Đảng Đoàn kết Châu Âu – 47,3 triệu;

Đảng Batkivschina – 35,4 triệu.

Chi cho vận động tranh cử:

Đảng Người hầu nhân dân – 96,9 triệu;

Đảng cấp tiến Liasko – 73 triệu;

Đảng Golos – 71,6 triệu;

Đảng Chiến lược Ukraina của Groisman – 61,2 triệu;

Đảng “Oppoblock” – 55 triệu;

Đảng Đoàn kết Châu Âu – 47,2 triệu;

Đảng Batkivschina – 35 triệu.

Phong trào “Nói thật” cũng lưu ý rằng, không thể mở được văn bản báo cáo tài chính của đảng Cương lĩnh đối lập vì đời sống vì lý do kỹ thuật.

Các đảng theo truyền thống chi chủ yếu vào quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, trước hết là trên truyền hình. Tổng chi của các đảng vào mục đích này là 411,5 triệu, nghiã là chiếm 81% của tổng số chi.

Thời hạn cuối cùng để nộp báo cáo tài chính của các đảng cho UBBC và NAPK là ngày 15 tháng 7. Các váo cáo phải chứa dữ liệu các khoản thu và chi từ các tài khoản của quỹ bầu cử kể từ ngày mở tài khoản cho tới hết ngày 10 tháng 7. Báo cáo tổng hợp các đảng phải nộp trong vòng 10 ngày kể từ sau ngày bỏ phiếu bầu cử.

Hiện cơ quan tình trạng khẩn cấp đang kiểm tra an ninh tại tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Bầu cử quốc hội được tiến hành vào ngày 21 tháng 7 năm 2019.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề