Vào dự án này bạn có thể tìm kiếm việc làm phù hợp, đồng thời có thể đề
xuất những sáng kiến của mình.

Trong vòng 10 giờ đầu tiên của trang dự án “Lift” (Thang, -nd) đã có trên 100 ngàn người thăm, còn với địa chỉ của Cương lĩnh đã có 510 ý tưởng được đề xuất, 324 bản CV (Resume) và 201 dự án đước đề xuất.

Ngày 28 tháng 5 Dự án đặc biệt “Lift” đã được đội ngũ của tổng thống Ukraina khởi động.

“Chúng tôi khởi động “beta-version” của dự án “Lift”. Mục đích của chúng tôi là bằng dự án này liên kết các chuyên gia có trình độ chuyên môn và những chuyển giao công nghệ mới, bảo đảm những thay đổi tích cực, phát triển tổ hợp kinh tế-xã hội và văn hóa ở trong nước. 
Mỗi người có thể kết nối với dự án. Chúng tôi tập hợp các công ty lăng xê tốt nhất và các chuyên gia lại khuếch trương (PR//Promotion, -nd) – những người có thể theo dõi thận trọng quá trình tuyển chọn”, –  trong tuyên bố của đội “Ze!” được công bố trên Fb nói. Trong vòng 10 giờ đã có 100 000 người thăm trang bày.
“Trong thời gian này chúng tôi nhận được 510 ý tưởng. Nhiều ý tưởng trong số đó hướng tới phát triển lĩnh vực số của nhà nước, phát triển các nguồn năng lượng và mạng xã hội”, – đội ngũ tổng thông cho biết.

Ngoài ra, còn có 324 Resume và 201 dự án được gửi tới cương lĩnh này trong vòng 10 giờ sau khi khởi xướng công khai.  
Những người gửi CV tới đi tìm công việc trong lĩnh vực IT, tư pháp, giáo dục, đồng thời cả các chức vụ quản lý, lãnh đạo. Các dự án hướng tới số hóa quốc gia và thực hiện “nhà nước thông minh” (nhà nước trên điện thoại thông minh, -nd).

Một trong số những điểm của ứng cử viên tổng thống Zelenskiy từng đặt ra là thành lập hệ thống chống tham nhũng mà một phần của nó là ý tưởng “chuyển nhà nước vào máy điện thoại thông minh”.

Ngày 23 tháng 5 tổng thống Zelenskiy đã bố cáo khởi động dự án “LIFT”.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề