Ngày 9 tháng 3, vào thời điểm kết thúc giao dịch giá mua đồng đô la đốt ngột giảm và dừng ở mức 25,60 uah/usd. Trong ngày giá cao nhất ở mức 26,20 uah/usd. Giá bán – 25,90 tối thiểu, 26,30 uah/usd tối đa.  Tới thời điểm kết thúc giao dịch giá đô la dừng ở mức 25,60/25,90 uah/usd. Như vậy đồng nội tệ Ukraina được củng cố thêm gần 50 cô-pếc.

Exchange trend >>

Giá rúp nga – 0,3590/0,3615 uah/rúp vào thời điểm đóng cửa giao dịch.

Giá euro bắt đầu từ 28,5846/28,7492 và kết thúc ở mức 28,0627/28,3915 uah/euro.

Nguồn: liga.net

»Cùng chủ đề