Kết quả điều tra xã hội học tại Ucraina do “Viện XHH mang tên Gorshenin” tiến hành cho thấy các đảng phái chính trị cần phải chịu trách nhiệm về hoạt động của các đại biểu quốc hội.

Theo kết quả của cuộc điều tra XHH toàn Ucraina này thì người Ucraina cho rằng, các đảng phái chính trị cần phải chịu trách nhiệm về hoạt động của các đại biểu của các phái của mình tại quốc hội. Có 81,3% những người đượi hỏi ý kiến đã trả lời như vậy. Có 11,9% người trả lời có ý kiến khác và 6,8% không trả lời được.

Đa số người Ucraina đồng ý với ý kiến về sự cần thiết loại bỏ quy phạm pháp quy “bất khả xâm phạm” của các chính trị gia ở cấp cao nhất của chính quyền (64,5%) và chỉ có 24% người được hỏi ủng hộ quy phạm này đối với Tổng thống Ucraina. Có 12,7% số người tin một sự ưu tiên như thế cần phải có đối với Thủ tướng, 8,1% – đối với chánh tòa, 2,4% – đối với đại biểu QH, 1,3% – đối với cán bộ công tố, 1,6% – đối với các bộ trưởng.

Đại đa số những người được hỏi cho rằng các đại biểu nhân dân cần phải từ bỏ quyền hành trong trường hợp vi phạm pháp luật (83,1%). Người dân Ucraina đồng thời nghĩ rằng, vi phạm các quy phạm đạo đức không thể tương thích với chức danh của đại biểu nhân dân (37,6%). Những vi phạm về lời hứa khi tranh cử cũng không tương thích với chức danh đó (47,8%). Có 13,2% cho rằng, đại biểu cần phải từ bỏ chức danh khi chuyển sang phái khác ở quốc hội. Trong khi đó có 3,5% không có thái độ rõ ràng.

Đại đa số những người được hỏi tin rằng, những người có quá khứ tội phạm trúng cử vào quốc hội là do nhiều yếu tố, nhưng trước hết là do “mua chỗ” trong các danh sách của các đảng chính trị (65,1%). Có 32,6% cho là do pháp luật chưa hoàn thiện, 29,5% – thiếu vắng quy phạm cử tri miễn nhiệm đại biểu và 30,6% – cho là do “che chở”. Trong khi đó 26,7% – cho rằng, những người như vậy vào được quốc hội là do các cơ quan bảo vệ pháp luật che đậy. Có 15,2% ý kiến đồng ý với kết luận – “ở nước ta là như thế”. Chỉ có 0,2% số người được hỏi trả lời là trong quốc hội không có người có quá khứ tội phạm và 3,7% – khó trả lời được.

Cuộc điều tra được tiến hành trong khoảng thời gian 11-13 tháng 7 năm 2009 với hơn 1000 người từ 18 tuổi trở lên ở tất cả các địa phương và 600 người ở thành thị của Ucraina.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề