Một cuộc trưng cầu dân ý “Plebiscite” đã cho kết quả vượt mọi sức tưởng tượng của các chuyên gia.

Báo Internet “Dialog.UA” đã tiến hành cuộc điều tra tâm lý ủng hộ Nhà thờ chính thống giáo toàn Ukraina trên mạng Facebook.

Kết quả thu được rất bất ngờ ngay cả đối với những người lạc quan nhất. Đại đa số người Ukraina ủng hộ một Nhà thờ chính thống giáo thống nhất trên toàn lãnh thổ Ukraina.

Những người dùng được đặt một câu hỏi và phải trả lời “Đồng ý”, hoặc “Không đồng ý”: Bạn có ủng hộ tính tính độc lập của Nhà thờ chính thống giáo toàn Ukraina thống nhất hay không?

Có trên 3 ngàn người tham gia trả lời câu hỏi nêu ra. Và có 3 ngàn người đã trả lời “Đồng ý” (98%), 63 người trả lời “Không đồng ý”, nghĩa là số không đồng ý chỉ chiếm có 2 phần trăm.

Ai cũng hiểu rằng, không phải tất cả ở Ukraina đều theo đạo tin lành và vì thế nếu tình tỉ lệ dân chúng nói chung các chuyên gia chỉ hi vọng tỉ lệ cỡ 55-65% chứng không ngờ tới tỉ lệ 98%. Kết quả điều tra cho thấy việc cung cấp chế độ tự chủ (Tomos) cho Nhà thờ chính thống giáo Ukraina có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Vấn đề này không chỉ có ý nghĩa tôn giáo thuần túy mà nó mang ý nghĩa chính trị rất quan trong đối với Ukraina trong quá trình phục hưng và nền độc lập quốc gia.

Thái độ của quốc gia phương bắc, đặc biệt là cuộc chiến tranh chống Ukraina mà họ triển khai đã đoàn kết các dân tộc Ukraina lại thành một khối thống nhất để bảo vệ quốc gia.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề