Tại Kyiv và Kharcov Ukraina đã diễn ra cuộc diễu hành yêu nước dưới khẩu hiệu “Diễu hành của các anh hùng” do đảng Svoboda và “RS” tổ chức. Đã có hàng ngàn người tham gia diễu hành ở Kyiv và Kharcov. Số người tham gia diễu hành có thể từ 3,5-10 ngàn người theo các đánh giá khác nhau.

Diều hành ở Kharcov với sự tham gia của khoảng 2 ngàn người thuộc liên hiepj Azov với RS. Chính quyền ở hai thành phố đã phải huy động lực lượng lớn công an bảo vệ trật tự công cộng và ngăn chặn những cuộc khiêu khích. Cơ quan công an đã không ghi nhận điều gì vi phạm pháp luật cả ở hai thành phố.

Tại Odessa >>

»Cùng chủ đề