Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Ucraina đã tăng mạnh trong quý II năm 2009. Sau khi trừ hao hụt, chênh lệch giá v.v. tổng lượng đầu tư nước ngoài trong quý II đạt 1539 triệu $, nhiều hơn 1,9 lần so với quý I. Tính đến hết sáu tháng đầu năm Ucraina thu hút được 2538,6 triệu $ đầu tư nước ngoài.

Theo bộ kinh tế cho biết, từ tháng 1 đến tháng 6-2009 vốn đầu tư tăng từ các nước sau: Hà Lan – tăng 561,7 triệu $, Pháp – 342 triệu $, Nga – tăng 277,1 triệu $. Các nước này chiếm hơn 50% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Ucraina.

Dòng vốn nước ngoài tăng tại các doanh nghiệp hoạt động tài chính – tăng 861 triệu $, bất động sản – 454,9 triệu $, thương mại, sửa chữa ô tô, hàng hoá dân dụng, hàng hoá cá nhân – 141,5 triệu $, cũng như doanh nghiệp chế biến – tăng 522,6 triệu $.

Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến vốn đầu tư trực tiếp tăng nhiều nhất trong công nghiệp hoá chất và hoá dầu – tăng 207,8 triệu $ và sản xuất thực phẩm, đồ uống và thuốc lá – tăng 106,1 triệu $.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ucraina tính đến 1-7-2009 đạt 379 65,7 triệu $, tăng 6,6% so với đầu năm 2009 và đạt 823,9 $ tính trên đầu người.

Khu vực công nghiệp thu hút được 8570,1 triệu $ (22,6% tổng vốn đầu tư trên cả nước), trong đó công nghiệp chế biến chiếm 7373,9 triệu $, công nghiệp khai thác – 1046,2 triệu $. Công nghiệp thực phẩm, sản xuất đồ uống và thuốc lá thu hút được 1792,1 triệu $ trực tiếp, công nghiệp luyện kim và sản xuất sản phẩm kim loại – 1406,7 triệu $, chế tạo máy – 1051,7 triệu $, sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại khác – 758,3 triệu $.

Khu vực tài chính huy động được 8015,7 triệu $ (21,1%) đầu tư trực tiếp, trong đó khu vực bất động sản, cho thuê, xây dựng và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp  thu hút được 4068,7 triệu $ (10,7%), doanh nghiệp thương mại, sửa chữa ô tô, hàng hoá dân dụng – 3828,4 triệu $ (10,1%).

Có 17,9 nghìn doanh nghiệp Ucraina báo cáo về đầu tư nước ngoài trực tiếp.

Tổng vốn vay từ các nhà đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Ucraina tính đến 1-7-2009 đạt 6149,7 triệu $. Đứng đầu danh sách đầu tư là Hà Lan – 722,5 triệu $, Pháp – 530,5 triệu $, Đức – 509,8 triệu $, Nga – 493 triệu $, Áo – 331,4 triệu $, Anh – 241,3 triệu $, Hunggari – 239,3 triệu $, Ba Lan – 181,5 triệu $ và Thuỵ Điển – 152,2 triệu $.

Trong sáu tháng đầu năm 2009 Ucraina đầu tư trực tiếp vào các nền kinh tế khác 25,9 triệu $, chủ yếu là các khoản góp tiền.

Tính đến 1-7-2009 Ucraina đã đầu tư trực tiếp vào các nền kinh tế thế giới 6226,8 triệu $, trong đó vào các nước EU – 5945 triệu (95,5% tổng vốn đầu tư), các nước SNG – 219,6 triệu (3,5%), các nước khác – 62,2 triệu $ (1%).

Phuong Anh
theo LIGABusnesInform

»Cùng chủ đề