Bầu cử vào quốc hội Ukraina được ấn định vào ngày 21 tháng 7. Luật bầu cử vẫn là luật cũ, chưa được sửa đổi, cho dù tổng thống đã đề xuất nhưng quốc hội kháng cự.

Theo luật này, trong số 450 đai biểu nhân dân được bầu thông qua bầu cử thì có 50% (225) đại biểu sẽ nằm trong danh sách các đảng vượt ngưỡng 5% số cử tri ủng hộ, còn 225 đại biểu nhân dân sẽ được bầu theo 225 khu vực bầu cử một đại biểu, thông qua cạnh tranh cá nhân để cử trị chọn một. Người có số phiếu cao nhất trong khu vực sẽ là người trúng cử.

Theo luật bầu cử này các đảng sẽ cảnh tranh để giài số ghế ở quốc hội bằng việc quảng bá đảng mình để cử tri lựa chọn tên đảng đại diện.

Mỗi chính đảng buộc phải đăng ký một danh sách tối đa là 225 người để tham gia tranh cử theo danh sách. Phụ thuộc vào tỉ lệ cử tri ủng hộ đảng mà đảng sẽ có số đại diện tương ứng theo tỉ lệ %.

Danh sách ứng viên của đảng có thể công khai có thể kín và được đăng ký với UBBC trung ương, tuy nhiên các đảng thường chỉ công khai 5-10 người đứng đầu danh sách để quảng bá uy tin cho đảng.

Theo cách bầu cử với danh sách kín cử tri bỏ phiếu tuyệt nhiên là bỏ cho đảng và không hề biết những ĐBND cụ thể sẽ đại diện ở quốc hội là ai, còn trách nhiệm chính trị trước cử tri là thuộc về đảng.

Nếu là Danh sách công khai thì cử tri có thể nhìn thấy tên từng cá nhân ứng viên ĐBND cụ thể mà có thể cân nhắc khi bầu cho một đảng cụ thể.

Danh sách mở cho phép kiểm soát hành vi của các ứng viên ĐBND, đồng thời cho phép đảng thay đổi vị trí của các ứng viên trong danh sách tùy thuộc vào công lao và phản ứng của xã hội đối với ứng viên đó.

Hiển nhiên ứng cử viên với số thứ tự càng nhở thì càng dễ lọt vào quốc hội, phụ thuộc vào tỉ lệ mà cử tri dành cho một đảng cụ thể.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề