Tại tp Odessa đã có các camera được lắp đặt tại các ngã giao thông nhằm kiểm soát các vi phạm giao thông xảy ra. Đại biểu Hội đồng thành phố, ông A.Sherremet thông báo trên Fb.

Theo lời ông, các dữ liệu đã nhận được theo yêu cầu của ĐBHD của Hội đồng thanh phố thuộc nhóm  chương trình “Thành phố an toàn”. Câu hỏi về số lượng camera được lắp đặt nhằm mục đích kiểm soát giao thông được đưa ra nhiều lẫn. Dưới đây là câu trả lời mà có thể thấy trên danh sách được cơ quan chức năng cung cấp, – ông Sheremet thông báo.

od.vorode