Tại Odessa, để có một cộng đồng như ngày nay là trên cơ sở hợp tác lao động của hai nhà nước. Số anh chị em đã lao động ở hai nhà máy Giày và Da Odessa luôn là nòng cốt cho các phong trào của cộng đồng, sự kiện hai người đang bị ốm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, BLL đã kêu gọi ace cùng chung tay giúp đỡ.

Danh Sách Các gia đình ủng hộ cho hai gia đình.
1 Gia đình Anh Xuân Ngà 200
2 Gia đình Anh Thuỷ Liên 200
3 Gia đình Anh Sinh Thanh 100
4 Gia đình Anh Long Yến 100
5 Gia đình Anh Đại Vinh 100
6 Gia đình Anh Hùng Sử 100
7 Gia đình Anh Trường Huệ 100
8 Gia đình Anh Lan Thục 100
9 Gia đình Anh Hải Thịnh 100
10 Gia đình Anh Liễn Hảo 100
11 Gia đình Anh Hùng Vân 100
12 Gia đình Anh Chi Mịnh 100
13 Gia đình Anh Tới Hà( Cháu kiều Anh) riêng Anh Phương 200
14 Gia đình Cháu Hiếu Nga( con Anh Xuân) 100
15 Gia đình Anh Tiếu Xim 50
16 Gia đình Anh Lượng Hương 50
17 Gia đình Anh Mậu Hạnh 50
18 Gia đình Anh Hiếu Ngà 50
19 Gia đình Anh Thịnh Hương 50
20 Gia đình Cháu Toán ( Sinh ) riêng Anh Phương 50
21 Gia đình Hoan Hương ốp 63, riêng Anh Phương 50
22 Gia đình Chỉnh Nhung ốp 63 riêng Anh Phương 50
23 Gia đình Tướng Lợi ốp 63 riêng Anh Phương 50
24 Gia đình Dự Thanh ốp 63 riêng Anh Phương 50
25 Gia đình Tâm khôi 63 riêng Anh Phương 100
26 Gia đình Anh Dần Ngân 100
27 Gia đình Thảo Sơn 20
28 Gia đình Anh Trường Giang 50
29 Gia đình Anh Hảo Phương 50
30 Gia đình Anh Duy Tường 50
31 Gia đình Anh Hậu Nga vn ủng hộ riêng Anh Phương 200
32 Gia đình Anh Đức Huệ ủng hộ riêng Anh Phương 200
33 Gia đình Anh Diện 100
34 Gia đình Anh Thuỳ Xuân 63 riêng Anh Phương 50
35 Gia đình Anh Phúc Vân 63 riêng Anh Phương 20

36. gia đình Đàn Vân Ng 50

37. gia đình Trình Tuyến 50

38. gia đình Cường Hào 50

39. gia Đình Trung Hường 50

40. gia đình Bằng Hương 50

41.Gia đình Tuấn Mai 50

42. Gia đình Tuyến Ngọc 100

43.Gia đình Bích Học 100

 

 

 

36….
37…..
38….
Ds vẫn đang được tiếp nhận Thông qua Đại diện Anh Nguyễn văn Sinh đt +380974754527

»Cùng chủ đề