Đại hội đảng NUNS lần thứ bảy vừa qua đã giao nhiẹm vụ cho các đại biểu rút tên khỏi tuyên bố thành lập liên minh và xây dựng nhóm đại biểu trong quốc hội của đảng “Ucraina của chúng ta”.

Nghị quyết về việc này đã được đại hội thông qua.
 “Chúng tôi hoàn toàn không nhất trí với hoạt động mị dân thiếu chuyên nghiệp của thủ tướng, đưa đất nước đến chỗ sụp đổ và chúng tôi giao trách nhiệm cho các đảng viên của mình – các đại biểu quốc hội Ucraina rút tên mình khỏi tuyên bố thành lập liên minh”, – nghị quyết đại hội nói rõ.
NU kêu gọi các đại biểu quốc hội là thành viên của đảng NU thành lập trong Rađa Tối cao Ucraina nhóm đại biểu NU, – nghị quyết nhấn mạnh.

“Chúng tôi cũng kêu gọi các liên minh chính trị trong thànhphần khối quốc hội “Ucraina của chúng ta-Nền quốc phòng nhân dân” (“NU-NS”) ra khỏi liên minh quốc hội”, – nghị quyết nêu rõ.

“Chúng tôi tin tưởng rằng ngày hôm nay các đại biểu quốc hội thuộc khối “Nu-NS” chỉ đơn giản là bị sử dụng cho sự tồn tại về hình thức một liên minh quốc hội từ lâu đã trở thành trò chơi trong tay chính phủ, chứ không phải là một liên minh chính trị để lập pháp. Có đầy đủ cơ sở để xem hoạt động của liên minh hiện nay là sự che đậy đường lối vô trách nhiệm của chính phủ và những âm mưu của khối BYUT”, – nghị quyết nói.

“NU” không còn muốn là tấm bình phong cho cuộc chính biến chống hiến pháp, cho sự vô dụng của chính phủ trong điều kiện khủng hoảng kinh tế và thanh toán chính trị đối với các bộ trưởng”, – nghị quyết viết.

Người đứng đầu khối đại biểu NUNS từ chối ra khỏi liên minh

Chủ tịch tổ chức đảng NUNS thành phố Kiev, thủ lĩnh khối đại biểu NU-NS trong quốc hội ông Nhikolai Martynhenko cho rằng, đại hội 7 của NSNU cho thấy các cơ sở dân chủ đã hoàn toàn bị phá vỡ trong lực lượng chính trị này.

Phuong Anh
theo Podrobnosti