Từ ngày 1/7, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam có thể đến cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam gần nhất làm thủ tục đăng ký công dân để tiếp tục giữ quốc tịch.

Ngày 13/11/2008, Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ tư thông qua Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12, thay thế cho Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 20/5/1998. Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới.

Khoản 2 Điều 13 luật này quy định, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực, họ phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, kể từ ngày 1/7, bà con người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam nếu muốn tiếp tục giữ quốc tịch nên đến cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam gần nhất làm thủ tục đăng ký công dân.

Ánh Hồng
theo Quê Hương