Đảng khu vực một lần nữa yêu cầu HĐBT đưa ra cho đất nước một chương trình chống khủng hoảng quốc gia hiện thực.

Nhóm công tác do các đại biểu đảng khu vực thành lập ra dưới sự lãnh đạo của ông Nhikolai Azarov đã tiến hành phân tích các nguyên nhân gây ra khủng hoảng tại Ucraina, xây dựng các yêu cầu đối với chương trình chống khủng hoảng và vạch ra con đường vượt qua khủng hoảng kinh tế – tài chính.

Các nhà soạn thảo văn bản trên tin rằng, tình trạng đã nửa năm nay Ucraina tồn tại không hề có một chương trình chống khủng hoảng quốc gia nào trong khi phải chịu những thiệt hại vô cùng to lớn là không thể chấp nhận được.

“Chính quyền tại Ucraina hành động không có hệ thống, từ đó lại làm nảy sinh những giai đoạn khủng hoảng mới”, – đảng khu vực có nhận xét.

Ông N. Azarov ghi nhận không một văn bản của chính phủ nào có thể hiện sự phân tích trung thực tình hình kinh tế vĩ mô, đánh giá các rủi ro, quy mô tài chính cho các kế hoạch và kết quả của nó.

Thành viên nhóm công tac của Đảng khu vực đặc biệt nhấn mạnh, chương trình chống khủng hoảng phải được thông qua cùng với các sửa đổi ngân sách năm 2009, đảm bảo về tố chức và tài chính cho các biện pháp chống khủng hoảng.

“Trong trường hợp ngược lại các hiện tượng khủng hoảng trong kinh tế và xã hội chỉ càng sâu sắc thêm”, – đảng khu vực dự báo.

Lê Tâm
theo UNIAN