Kính gửi các cấp ủy đảng, các hội đoàn trong toàn Ukraina. Nhằm lấy ý kiến trong toàn cộng đồng vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam sống ở nước ngoài. trong quá trình thực hiện cần cân nhắc các hình thức thích hợp trong tuyên truyền lấy ý kiến, tránh để các phần tử phản động lợi dụng gây rối, mất đoàn kết trong cộng đồng.

Ngăn chặn những hành vi lợi dụng lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước. Ý kiến đóng góp của các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, Hội sinh viên Việt Nam gửi về Trung ương Đoàn trước ngày 1/03/2013 qua địa chỉ email:phuongtwd@gmail.com. Tài liệu lấy ý kiến tải về từ trang thông tin điện tử http://duthaooline.quochoi.vn. Đề nghị các cấp ủy trực thuộc báo cáo tình hình đã thực hiện lấy ý kiến từ cộng đồng về Đảng ủy nướcvà đại sứ quán trước ngày 08 tháng 3 năm 2013.

Ban biên tập
theo Đảng ủy nước, ban công tác cộng đồng

»Cùng chủ đề