Cơ quan cục thống kê nhà nước Ukraina đánh giá mức tăng trưởng GDP của Ukraina trong quỹ II năm 2018 so với các kỳ trước đó.

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraina trong quý II năm 2018 tính theo năm và so với quý II năm 2017 có độ tăng trưởng 3,6%, trong khi ở quý I chỉ có 3,1%.

Theo Cục thống kê, nếu tính cả các yếu tố thời vụ thì trong quý II GDP tăng lên so với quý trước đó 0,9%.

Trong năm 2017 GDP Ukraina tăng 2,5%, cao hơn mức dự tính của NBU.

Kịch bản chính phủ dự tính tăng trưởng GDP năm 2019 là 3%, trong khi dự báo năm 2018 là 3,2%, đồng gnhiax là chính phủ dự tính GDP có tiến độ sút giảm trong năm tới. Nhưng trong năm 2020 chính phủ lại dự tính tăng mạnh GDP lên 3,8%, còn năm 2021 – 4,1%.

Thủ tưởng Groisman nói rằng sự gia tăng GDP trong quý I nói lên sự bắt đầu có những thay đổi tích cực ở trong nước.

Bộ phát triển kinh tế và thương mại Ukraina (MERT) còn có những dự báo tích cực hơn chính phủ. Chẳng hạn, dự báo tăng trưởng kinh tế của MERT trong năm 2019 là 4,1%. Năm 2020 – 5%, vào năm 2021 là 5,4%.

Tuy nhiên kịch bản này đòi hỏi mức giảm lạm phát chậm hơn, so với mức cơ sở.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề