Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán không trực tiếp nhận tiền gửi giao dịch của nhà đầu tư.
Đây là một nội dung được đề cập trong Công văn số 1888/UBCK-QLKD, ngày 17/9, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện quản lý tách biệt tiền gửi nhà đầu tư tại ngân hàng.

Ngoài nội dung trên, công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nêu rõ tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng được công ty chứng khoán mở tại ngân hàng phải tách biệt với tài khoản tự doanh của công ty chứng khoán và là tài khoản chuyên dùng, chỉ được sử dụng để thanh toán giao dịch chứng khoán cho khách hàng (hợp đồng mở tài khoản của công ty chứng khoán tại các ngân hàng cần thể hiện rõ nội dung này).

Để triển khai thực hiện Điểm d Khoản 1 Điều 32 Quyết định số 27/QĐ-BTC ngày 24/04/2007, Ủy ban yêu cầu các công ty chứng khoán cần lựa chọn các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ, hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tiền tại các ngân hàng này.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 1889/UBCK-QLKD đề nghị các công ty chứng khoán báo cáo về tình hình triển khai thực hiện quy định quản lý tách biệt tiền gửi nhà đầu tư tại ngân hàng, báo cáo gửi Ủy ban trước ngày 25/9/2008.


theo TGVN