Bộ chính trị sẽ giới thiệu ai là người có tiêu chuẩn đặc biệt để giới thiệu cho đại hội bầu làm tổng bí thư của đảng khoá 13. Thời gian đến đại hội chỉ còn khoảng 4 tháng nữa, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đang được chuẩn bị khẩn trương, bộ chính trị đặc biệt quan tâm đến với đề nhân sự, đây cũng là quan tâm của tất cả đội ngủ đảng viên và nd trong vả ngoài nước.

https://youtu.be/inXXdbdPsFY
»Cùng chủ đề