Tại Đại hội đảng “Người hầu nhân dân” chương trình hành động của đảng của tổng thống “Người hầu nhân dân” đã dduwwocj công khai.

Người đứng đầu đảng
này, ông Dmitry Razumkov đọc chương tình hành động của đảng mà họ sẽ gưới thiệu
với xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu nhân dân của quốc hội lần này.

Những ưu tiên:

 • Những ưu tiên của đảng đó là làm trong sạch và đổi mới hệ thống chính quyền ở Ukraina;
 • Dự định hủy bỏ quyền bất khả tố của các đại biểu nhân dân và thành lập cơ chế phủ quyết nhân dân (veto) đối với các dự luật mà xã hội không bằng lòng;
 • Quy lại trách nhiệm vì làm giàu bất hợp pháp và áp dụng bầu cử quốc hội theo hệ thống tỉ lệ các chính đảng với Danh sách ứng viên mở;
 • Sẽ có chế độ thưởng cho công dân do phát hiện tham nhũng;
 • Chi phí cho quốc phòng ở mức dưới 5% GDP;
 • Cải cách quân đội theo tiêu chuẩn của NATO;
 • Đảng sẽ thông qua những luật nhằm xúc tiến xu hướng hội nhập Bắc Đại Tây dương của Ukraina;
 • Hội đồng công lý tối cao và Ủy ban chuyên môn tối cao của các thẩm phán sẽ được tái khởi động lại và sẽ áp dụng chế định tòa bồi thẩm đoàn;
 • Sẽ điều tiết bằng luật pháp quyền có vũ khí và làm việc theo hướng phát triển cơ chế bảo vệ nhân chứng.
 • Sẽ tiến hành kiểm toán kinh tế quốc gia với sự tham gia của các Cty Ukraina và quốc tế. Sẽ áp dụng thuế cho tài sản đưa ra khỏi Ukraina, còn cục ngân khổ bị tước chức năng thực thi pháp luật (không có quyền tiến hành điều tra, -nd).

 • Đảng Người hầu nhân dân tuyên bố có nguyện vọng tiến hành điều tra dân số và áp dụng Hộ chiếu kinh tế của công dân.
 • Hứa sẽ thay (hoặc hủy bỏ) Công thức Rotterdam-Plus thành Công thức Rotterdam-minus trong năng lượng.
 • Sẽ áp dụng điều
  khoản hình sự vì tội chặt rừng bất hợp pháp;
 • Sẽ bảo đảm lương
  cho giáo viên ở mức ba lần lương tối thiểu;
 • Sẽ áp dụng hệ thống
  bảo hiểm y tế bắt buộc;
 • Sẽ ủng hộ văn hóa và ngôn ngữ Ukraina bằng những khuyến khích vật chất và ưu tiên thuế và chi tài chính.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề