Chủ tịch quốc hội V.Litvin nói trên kênh truyền hình Inter rằng, trong trường hợp bầu cử quốc hội theo danh sách mở (công khai tên ứng viên) cần thiết phải chuyển hoàn toàn sang mô hình nhà nước nghị viện.

Ông nói: “Chúng ta cần phải xác định, nếu bầu quốc hội theo danh sách mở để cử tri biết mình bầu ai thì rõ ràng là chúng ta cần phải xây dựng chế độ cộng hòa nghị viện”. Kinh nghiệm lịch sử chứng tỏ Ucraina đã quá chịu đựng việc các lãnh tụ chính trị của Ucraina luôn luôn và ở mọi nơi đấu đá lẫn nhau. Ông V.Litvin nói thêm rằng, Quốc hội cần có uy tín và là cơ quan dân biểu của Ucraina. Còn những định nghĩa khái niệm như “tổng thống-nghị viện”, “nghị viện-tổng thống” có nghĩa là sẽ còn tiếp tục “đấu đá”. Chủ tịch quốc hội kêu gọi hãy kiên quyết từ bỏ chế độ lưỡng quyền hiện nay tại các địa phương.

Chủ tịch quốc hội Ucraina đề nghị bỏ điều kiện “tỷ lệ phần trăm tối thiểu” (ngưỡng) trong các cuộc bầu cử để những đại biểu của những thành phần xã hội thiểu số có thể có đại diện trong quốc hội và các hội đồng địa phương của Ucraina. Những đề nghị tiến hành bầu cử hai vòng và nâng tỷ lệ ngưỡng lên 9% là ý nguyện tiếm quyền của hai đảng lớn (BYUT và Regiony).

Lưu ý rằng, hiện nay tỷ lệ ngưỡng vào quốc hội và hội đồng các cấp là 3%. Điều đó có nghĩa là những đảng chính trị không có được 3% cử tri ủng hộ trở lên sẽ không có đại diện trong các cơ quan dân biểu.

Hoàng Xuân Kiểm