Nghị quyết của chính phủ số 970, ngày 13 tháng 12 nói rằng, chính phủ quyết định trả hai tháng lương hưu trước dịp tết, kể cả lương hưu tháng 1 năm 2018.

“Nhằm mục đích bảo đảm thanh toán lương hưu có xét tới các ngày nghỉ lễ việc chi lương hưu được thực hiện cho cả hai tháng trong tháng 12 năm 2017”, – trong tài liệu nói.

Việc trả lương hưu được thực hiện thông qua các tìa khoản lương hưu trong ngân hàng và trong tập đoàn bưu chính “Ukrpochta” đúng theo ngày tháng quy định.

Lu ý rằng, ngày 11 tháng 10 ở Ukraina luật “về điều chính các văn bản pháp quy về lương hưu” bắt đầu có hiệu lực.

Chính phủ hứa với nhân dân sẽ tiến hành chuyên tiền lương hưu hàng năm có điều chỉnh cả hệ số lạm phát và sự gia tăng mức lương hưu.

Nguồn: Racurs

»Cùng chủ đề