Luật đình chỉ mua-bán đất đai có thể được hủy bỏ chỉ khi nào quan điểm bảo vệ chủ sở hữu đất đai được rõ ràng.

Dự luật về thị trường điền địa sẽ cho phép mua-bán điền địa chỉ đối với cá thể là công dân Ukraina. Thủ tướng Ukraina Vladimir Groismann thông báo trên kênh “112 Ukraina”.

“Luật về đình chỉ mua-bán điền địa vẫn ở quốc hội, nhưng chúng tôi vẫn hợp tác trong khuôn khổ EFF với IMF”, – Groisman nói. Ông thông báo có thể hủy bỏ điều cấm mua-bán điền địa chỉ khi nào rõ ràng quan điểm về bảo vệ quyền của chủ sở hữu đất đai.

“Có thể hủy bỏ lệnh cấm chỉ khi nào rõ ràng quan điểm bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu điền địa. Đề tài là rất nhạy cảm đối với các công dân Ukraina. Chúng tôi tương tác với IMF và điều này chỉ vì mục đích tạo ra những điều kiện cho lưu thông đất đất đai một cách có chất lượng”.

Ông Groisman quả quyết rằng trong mô hình được đề xuất về thị trường đất đai không có nguy cơ nào.

“Ở đây muốn nói về việc chúng tôi muốn thành lập thị trường điền địa, cái mà sẽ cho phép chỉ những ai là cá thể công dân Ukraina mới có thể mua bán đất với nhau được. Và trong vấn đề này chỉ có vậy thôi và chấm hết. Không một nguy cơ nào. Tôi không ủng hộ cải cách về đất đai mà theo đó các tập đòan lớn, đa phương tiện và thậm chí là nước ngoài tới Ukraina mua điền địa”, – thủ tướng Vladimir Groisman tuyên bố.

Thủ tướng Groisman đồng thời nói: “Như tôi biết tâm lý ở quốc hội thì một thể thức quan hệ như thế giữa các chủ sở hữu đất là hoàn toàn có thể để tạo ra nền tàng cho kinh tế nông trại có chất lượng”.

Thông qua luật về thị trường đất nông nghiệp là một trong số những yêu cầu của IMF nhằm cung cấp cho Ukraiina tín dụng để cải cách cơ cấu, thúc đẩy phát triển và phục hồi kinh tế.

Theo các dự tính của IMF và phía chính phủ thì dự luật khởi động thị trường đất có khả năng có thể được thông qua trong năm nay và sẽ có hiệu lực từ năm 2018.

Nguồn: TTX Unian

PS/Comment: Thuật ngữ “đất đai”, “điền địa” chúng tôi sử dụng như đồng nghĩa và có nghĩa là “đất tính theo diện tích”, hay nói cách khác là “điền thửa”… để tránh với nghĩa “đất tính theo trọng lượng, hoặc theo khối lượng”.