Chém cha con Ca rôn na
“Con vịt 19” làm ta đau đầu
Mày sinh ở tận bên Tàu
Cớ sao lại đến trời Âu hoành hành
Mày sang đến tận nước Anh
Ba lan,Ý,Pháp tanh bành biết không?
Về U mày biết tay ông
Khẩu trang ông đóng, xà bông ông mời
Đánh cho mày phải tơi bời
Mới hay trí tuệ của người Việt Nam
Bao nhiêu phóng sự đăng đàn
Bao nhiêu là test bán tràn thế gian
Dù mày tinh quái gian tham
Vẫn không thắng nổi khôn ngoan của người
Sinh ra trị đất,trị trời
Mày không sống nổi với người vịt ơi!

Vịt rằng: Dạ thưa các anh
Nghe đâu bên đấy,đất lành em sang
Để anh còn bán khẩu trang
Một vốn chín lãi đô vàng rung rinh?

Covid-Ta nói thật tình
Mày nên hiểu rõ tình hình hiện nay
Tất cả đang chống lại mày
Hãy nên rời bỏ chốn này đi xa

         “Thơ Trọng Hữu”
          “Tháng 3-2020”