Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 sẽ cắt nước để sửa chữa ông dẫn tại các quận Solomenskiy, Shevchenkovskiy, Sviatosinskiy và Darnitskiy thành phố Kyiv. >>сообщает Киевводоканал.

Các địa chỉ bị cắt nước bao gồm:

Ngày 11 tháng 9, từ 08.30 đến 18.00g – ул. Митрополита Василия Липковского, 37-А (ж/д), 35 (офисы).

Ngày 11 tháng 9, từ 22.00 đến 06.00 – ул. Салютная, 1, 1-Б, 3, 5 (ж/д), 2 (СТО), 5-Б (АТС), 47-А (рынок), ул. Щербаковского, 47, 47-В (а/зд).

Ngày 12 tháng 9, từ 09.00 đến 21.00g – ул. Полевая, 31-47 (9 ч/с), 27 (а/с).

Ngày 12 tháng 9, từ 10.00 đến 21.00g – ул. Драгоманова, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 12, 12-А, 14, 14-А (ж/д).

Ngày 12 tháng 9, từ 11.00 đến 20.00g – ул. Академика Туполева, 5, 22, 24 (ж/д).

Ngày 13 tháng 9, từ 22.00 đến 06.00g,  ngày 14 tháng 9  – ул. Академика Туполева, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/д), 1 (ЖЭК), 1-А (д/с, п/ч), 1-Б, 12-А.

Lưu ý rằng, giá nước nóng ở Kyiv sẽ không tăng lên, riêng đối với pháp nhân thì giá có thể tăng ít.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề