Theo Bộ tìa chính Ukraina, tình hình tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2018 nợ nhà nước và nợ do nhà nước bảo đảm của Ukraina là 2 169 tỉ, hay là 78,3 tỉ đô la.

Nợ nhà nước và nợ do nhà nước đứng ra bào đảm cho các doanh nghiệp quy tỉ lệ với GDP đã giảm từ 71,8% vào năm 2017 xuống 62,7% vào năm 2018. Bộ tài chính thông báo trên Fb.

“Tình hình tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2018 số nợ tuyệt đối là 2 169 tỉ Hrivnia, hay 78,3 tỉ đô la”, – bộ tài chính cho biết.

Trong suốt năm qua tổng nợ nhà nước và bợ do nhà nước đứng ra bảo lãnh cho doanh nghiệp vay tăng lên 2 tỉ đô la. Theo các dữ liệu bộ tài chính tổng nợ cơ bản 43,96% được tính bằng đô la, 29,13% được tính bằng nội tệ, còn 16,59% tính bằng tiền IMF và 9,21% tính bằng euro.

Ngày 12 tháng 11 năm 2018 tổng thống Poroshenko tuyên bố rằng, do số nợ cao đến kỳ hạn phải trả mà Ukraina không thể từ chối vay tiếp.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề