Bộ quốc phòng Ukraina, bộ y tế và bộ giáo dục-khoa học đã thông qua bản hướng dẫn tổ chức đào tạo công dân Ukraina theo chương trình đào tạo sỹ quan dự bị của cục quân y.

(>>Приказом Минобороны, Минздрава и Минобразования от 29.06.2016 № 322/631/709)

Các công dân có hoặc sẽ nhận bằng cấp y tế không dưới mức cử nhân thích ứng được với điều kiện phục vụ quân đội về tình trạng sức khỏe và chất lượng đạo đức-sự nghiệp trải qua đào tạo quân sự như vậy trên cơ sở tự nguyện.

Đào tạo quân sự được tiến hành tại các khoa y tế khủng hoảng và quân y của các trường đại học y tế hay trong học viện quân y.

Các công dân học trong các đại học y tế mà không có khoa y tế quân đội có thể trải qua đào tạo trong các đại học không có khoa y tế khủng hoảng và y tế quân đội có thể trải qua đào tạo quân sự trong các trường y có khoa như thế hoặc trong học viện quân y.
Các công dân có quyền lựa chọn trường đại học quân y mà trên cơ sở đó họ có nguyện vọng được đào tạo quân sự với điều kiện tương ứng với chuyên ngành y tế đã có hoặc sẽ nhận tại các trường quân y.

Việc đào tạo quân sự có thể bằng đơn hàng của nhà nước bằng tiền ngân sách quân đội và các đơn vụ vũ trang khác, hoặc bằng tiền của cá thế với tư cách là tiền trả cho dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực đại học liên quan tới đào tạo theo hợp đồng.

Quyết định nhập học các công dân đối với đào tạo quân sự được thực hiện theo kết quả tuyển chọn và kiểm tra sức khỏe bởi các ủy ban quân y. Các ứng viên sẽ trải qua tuyển chọn tâm  lý nghề nghiệp, trắc nghiệm (thi viết và bài tập thực hành quy chuẩn), kiểm tra sức khỏe ứng viên.

Đồng thời trong tài liệu xác định chi tiết việc tổ chức đào tạo quân sự theo hình thức lên lớp, tự học và luyện tập thực hành, tập trung học tập và các biện pháp kiểm tra.
Kiểm tra được tiến hành bằng trắc nghiệm nói, bài viết nhanh, kiểm tra trắc nghiệm, vv… Kiểm tra cuối cùng bao gồm kiểm tra học kỳ và thi ra trường.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề