Bộ phát triển kinh tế và thương mại Ukraina (MERT) dự báo tỉ giá đồng nội tệ so với đô la vào cuối năm 2018, theo đó vào cuối năm 2018 giá đô la sẽ là 28,5 ush/usd.

MERT đã làm dự báo cho ba năm liên tục 2019 -2021 và công bố trên website.

Theo tài liệu này, MERT kì vọng tỉ giá hối đoái đồng Hrivnia so với đồng đô la vào cuối năm 2018 là 28,5 uah/usd (+/- 1).

Đồng thời theo kịch bản thứ nhất tỷ giá bình quân trong năm 2018 sẽ là 27,5 uah/usd, trong năm 2019 – 28,2, năm 2020 – 29,7, năm 2021 – 30,4 uah/usd.

Theo kịch bản này vào cuối năm đô lá sẽ có giá của năm 2019 – 29,4 (+/-2) uah/usd, vào năm 2020 – 30,2 (+/-2) uah/usd, vào năm 2021 – 30,7 (+/-2) uah/usd.

Dự báo được soạn thảo theo ba kịch bản và dựa vào phân tích sự phát triển kinh tế trong ba năm lại đây, tình hình kinh tế, các giải thiết tính tới sự ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài.

Các thông số của kịch bản thứ nhất giả thiết là sẽ được sử dụng khi soạn thảo các dự án ngân sách nhà nước cho năm 2019 và cho dự báo ngân sách cho năm 2020 và 2021, đồng thời sử dụng cho việc chuẩn bị các tài liệu dự báo khác.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề