Theo bộ phát triển kinh tế và thương mại (MERT) hệ thống tiền lương lĩnh vực công vụ ở Ukraina sẽ được cải cách.

Trong năm 2019-2021 lương có xét tới lạm phát sẽ gia tăng 6,4%,  MERT dự báo. >> прогнозе

Mức lương tối thiểu cũng được giả thiết sẽ tăng lên trong giai đoạn này.

“Nói chung trong triển vọng gần sựu gia tăng tiền lương bình quân trong năm 2021 sẽ ở mức 12 835Hrn (năm 2019 – 10129Hrn). Trong khi đó dự tính chỉ số giá tiêu dùng trong giai đoạn này gia tăng 6,4% (năm 2019 – 6,9%)”, – bộ phát triển kinh tế và thương mại thông báo.

Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 sẽ áp dụng nguyên tắc tính lương theo cách mới cho các quân nhân. Đồng thời hệ thống tiền lương cho cán bộ, công chức diện ngân sách cũng được cải cách.

Tiến độ tăng trưởng cho phép vào năm 2021 nâng chỉ số cao hơn chỉ số năm 2013 lên tới 30% nhờ cải cách lao động tiền lương trong năm 2017.

Lưu ý rằng, theo dự báo của MERT trong thời kỳ 2019-2021 mức thất nghiệp của người lao động độ tuổi 15-70 tuổi vào năm 2021 cũng sẽ giảm xuống ở ngưỡng 8,3% từ mức 8,9% trong năm 2019.

Nguồn: RBC

»Cùng chủ đề