Công văn tương ứng được công bố trên website của Viện hiện đại hóa nội dung giáo dục. >>сайте

Danh sách thi tuyển bổ sung bao gồm các dự án giáo khoa mà trước đây chưa được tham gia hoặc tham gia nhưng chưa đủ số phiếu để được in bằng tiền ngân sách nhà nước.

Ở đây đang nói tới các sách giáo khoa ngoại ngữ tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha cho lớp 5 và sách giáo khoa tiếng nước ngoài và sách Ngôn ngữ và văn học lớp 10.

Sự tiếp nhận các dự án giáo khoa cho cuộc thi tuyển chọn bổ sung dự định sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7.

Lưu ý rằng, các sách giáo khoa của Nhà trường mới Ukraina được công bố cho tất cả tiếp cận trên trang website của Viện hieenuj đại hóa nội dung giáo dục.

Các trường có thể nộp đơn xin nhận các giáo khoa do mình lựa chọn và các dự án, nếu như sách hoặc dự án có đủ trên 40 ngàn đơn hàng thì sẽ được in bằng tiền ngân sách nhà nước.

Vào năm học 2018-2019 nhà nước sẽ in 4,12 triệu cuốn sách giáo khoa cho học sinh phổ thông năm đầu tiên (lớp một) trị giá 198,77 triệu Hrivnia  (khoảng trên 7 triệu đô la, -nd).

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề