Avakov được xem là một trong số bộ trưởng cũ sẽ có mặt trong chính phủ mới.

Những người biể tình giương biểu ngữ chống đối Avakov, đốt lửa phản đối việc tổng thống ủng hộ bộ trưởng nội vụ trong chính phủ mới.

»Cùng chủ đề