Ngày 7-5-2013 ban chấp hành hội người Việt Nam thành phố Odessa đã họp dự kiến ban kiểm phiếu của đại hội gồm 20 người. Để thống nhất quy trình bỏ phiếu đại hội, BCH đã đề cử và giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu sẽ thông qua đại hội, cử ông Hoàng Bá Năm đảng ủy viên làm trưởng ban, ông Lê Quốc Cường ủy viên BCH hội Doanh nghiệp làm phó ban. Mở đầu cuộc họp ông Nguyễn Văn Hùng phó chủ tịch hội thống kê danh sách của các đơn vị gửi lên là 1146 người. Ông Nguyễn Như Mạnh cũng thông báo ý kiến quan tâm của đại sứ quán và ban công tác cộng đồng là làm sao đại hội phải thể hiện đúng nguyên tắc và bảo đảm tính dân chủ.

Một số yêu cầu của cán bộ sứ quán đã được ông Mạnh báo cáo và giải thích, riêng về thể lệ bầu cử sứ quán yêu cầu phải bỏ phiếu theo đúng yêu cầu thông lệ hiện nay, tức là mọi cử chi có quyền lựa chọn trong danh sách những người ứng cử hay đề cử và tín nhiệm ai thì bỏ phiếu cho người đó. Ví dụ BCH khóa mới cần 11 người thì mọi người có thể bỏ phiếu tín nhiệm từ 1 đến 11 người là phiếu hợp lệ. Danh sách trúng cử tính những người cao phiếu từ trên xuống dưới. Còn BCH người Việt Nam tại Odessa đã thống nhất để cho số phiếu tập trung, ban chấp hành đã thống nhất là phiếu hợp lệ là phiếu phải bầu cho đủ 11 người, có nhiều ý kiến phát biểu khác nhau. Và cuối cùng BCH căn cứ vào tình hình đặc thù của người Việt tại Odessa vẫn thống nhất danh sách đề cử và ứng cử là 15 người.

Mọi người sẽ bỏ phiếu đủ 11 người vào BCH là phiếu hợp lệ, những phiếu bỏ nhiều hơn hoạc ít hơn 11 người là phiếu không hợp lệ. Thống nhất và chốt danh sách khi bắt đầu bỏ phiếu tổ kiểm phiếu sẽ gọi theo danh sách các đơn vị đã đăng ký, mọi người tự lên ký vào danh sách và nhận phiếu, sau đó được ban tổ chức đóng dấu của hội và đóng dấu của tổ kiểm phiếu vào mặt sau của lá phiếu. Trong lá phiếu bầu phía trên là danh sách bầu BCH hội gồm 15 người, gạch đi 4 người và bầu lấy 11 người vào ban chấp hành. Danh sách ban thanh tra là 5 người sẽ gạch đi 2 người để bầu vào 3 người vào ban thanh tra là phiếu hợp lệ.

PV báo Doanh nghiệp Odessa

»Cùng chủ đề
Tản mạn đôi điều

24 Tháng Tư 2013