6% đất đô thị đang bỏ không bởi Nguyễn Quang

Đất chưa sử dụng tại đô thị vẫn còn hơn 86.000 ha, chiếm 6% tổng diện tích đất đô thị cả nước.

Đây là con số được Hiệp hội các Đô thị Việt Nam và Bộ Tài Nguyên và Môi trường thống kê.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 1/1/2008, diện tích đất đô thị của Việt Nam hơn 1.429.000 ha, chiếm 4,32% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước, tăng hơn 438.700 ha so với năm 2000. Trong đó, vẫn còn hơn 86.000 ha, chiếm 6%, chưa sử dụng.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết, trong thời gian tới sẽ đưa ra các giải pháp như tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, thành lập, kiện toàn hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở tất cả các địa phương.

Cải cách quy trình, thủ tục trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; xây dựng hệ thống định giá đất hoàn chỉnh; đẩy mạnh công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai… để sử dụng đất đai hợp lý.

Thùy Dương
theo Báo Xây Hựng