Theo Công văn 128/TTg-KTN, ngày 22/1, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận bổ sung 10 KCN của tỉnh Hải Dương vào Danh mục các KCN dự kiến mở rộng và ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Bổ sung 3 KCN: Phúc Điền, diện tích 200 ha; Tân Trường, diện tích 100 ha và Việt Hòa-Ken Mark, diện tích 90 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến mở rộng.

7 KCN được bổ sung vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới gồm: KCN Quốc Tuấn – An Bình, diện tích 180 ha; KCN Kim Thành, KCN Long Điền – Ngọc Liên, KCN Bình Giang và KCN Thanh Hà đều có diện tích 150 ha; KCN Hoàng Diệu diện tích 250 ha và KCN Hưng Đạo, diện tích 200 ha.

Hiền Trang