Lại một tuần nữa trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Cười vỡ bụng của Vui Hoài…


Vui Hoài