Qua quá trình phấn đấu của bản thân, được sự tạo điều kiện của gia đình và sự bồi dưỡng giáo dục giúp đỡ của tổ chức, Ngày mùng 8-1-2017, Quần chúng Phí Thị Hiền được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn lời tuyên thệ:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề