Ủy ban Venice hoan nghênh Ukraina thông qua luật về tòa án chống tham nhũng và cho rằng đây là một bước tiến của đường lối cải cách ở trong nước.

Chủ tịch Ủy ban Venice Janni Bukikio đã đưa ta lời tuyên bố.

“Tôi muốn nói về sự thỏa mãn lớn, niềm vui lớn khi tôi nghe về quyết định của quốc hội Ukraina thông qua đạo luật về thành lập tòa án chống tham nhũng tối cao.

Theo các thông báo thì luật tương xứng với khuyến nghị của Ủy ban Venice”, – trong tuyên bố nói.

“Tôi muốn chúc mừng các thành viên của quốc hội Ukraina đã bỏ phiếu thuận và cám ơn tất cả những ai đã xúc tiến cho việc bỏ phiếu này thành công. Đây là bước đi quan trọng về phía trước của Ukraina và đối với Châu Âu, trước hết là đối với các công dân của Ukraina, những người đã chịu thiệt hại về những tội ác do tham nhũng gây ra.

Ngày hôm nay việc bỏ phiếu đã cho thấy Ukraina có quyết tâm cao tiếp tục con đường cải cách và hội nhập Châu Âu”, – trong tuyên bố của Ủy ban Venice nói.

Ông chủ tịch ủy ban kêu gọi tất cả những người liên đới bảo đảm sự hình thành tòa án một cách nhanh chóng và cung cấp các phương tiện tương ứng cho tòa án hoạt động.

Lưu ý rằng, Quốc hội Ukraina đã thông qua luật về tòa án chống tham nhũng hôm ngay 7 tháng 6 năm 2018.

Nguồn: Podrovnosti

»Cùng chủ đề